• Vážení návštevníci!
    Vítame Vás na internetových stránkach našej advokátskej kancelárie.
  • Vážení návštevníci!
    Vítame Vás na internetových stránkach našej advokátskej kancelárie.

Moderná doba nevyhnutne so sebou prináša potrebu nových riešení vzniknutých spoločenských situácií a sociálnych javov, ktorá sa spája so zvýšenými nárokmi na odborníkov schopných hľadať tieto riešenia. Osobitne to platí pre právnikov, predovšetkým pre advokátov, ktorí často ako prví sú vystavení požiadavkám svojich klientov o promptnú a vysoko kvalifikovanú pomoc.

Naša advokátska kancelária, snažiac sa o presadzovanie vyššie prezentovaných myšlienok vo svojej každodennej praxi, sa prevažne zaoberá občianskym právom, obchodným právom, rodinným právom, pracovným právom, trestným právom a správnym právom.

Naša advokátska kancelária je Vám k dispozícii v Dunajskej Strede.

Vážení návštevníci, teší nás, že ste navštívili internetové stránky našej advokátskej kancelárie a veríme, že nájdete tu užitočné informácie.

S pozdravom. JUDr. Zsolt Hodosi advokát

Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

/ustanovenie § 1 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)/