Občianske právo

V rámci občianskeho práva naša advokátska kancelária Vám poskytuje najmä tieto právne služby:

  • poskytovanie právneho poradenstva
  • vypracúvanie právnych analýz
  • spisovanie listín o právnych úkonoch /zmluvy, závety, jednostranné prejavy vôle/
  • posudzovanie zmluvnej dokumentácie
  • posudzovanie právnych úkonov klienta
  • zakladanie subjektov občianskeho práva /nadácie, záujmové združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov/
  • zakladanie občianskych združení
  • vymáhanie pohľadávok
  • príprava podaní pre súd a iné orgány verejnej moci
  • zastupovanie v súdnom konaní /vo veciach ochrany osobnosti, určenia vlastníckeho práva, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, neplatnosti právnych úkonov, náhrady škody, vydania bezdôvodného obohatenia, plnenia zmlúv a iné/