Poskytované služby

Podľa ustanovenia § 1 ods. 2) zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov výkonom advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby prevažne v týchto právnych odvetviach: