Pracovné právo

V rámci pracovného práva naša advokátska kancelária Vám poskytuje najmä tieto právne služby:

  • poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom a zamestnávateľom
  • vypracúvanie právnych analýz
  • spisovanie listín o právnych úkonoch /zmluvy, jednostranné prejavy vôle/
  • príprava podaní pre súd a iné orgány verejnej moci
  • zastupovanie v súdnom konaní
  • vypracovanie pracovného poriadku a ďalších vnútropodnikových predpisov
  • poskytovanie právneho poradenstva v procese kolektívneho vyjednávania
  • právne poradenstvo v oblasti pracovnej diskriminácie
  • právne poradenstvo v oblasti pracovnej disciplíny