Rodinné právo

V rámci rodinného práva naša advokátska kancelária Vám poskytuje najmä tieto právne služby:

 • poskytovanie právneho poradenstva
 • vypracúvanie právnych analýz
 • spisovanie listín o právnych úkonoch /zmluvy, jednostranné prejavy vôle/
 • príprava podaní pre súd a iné orgány verejnej moci
 • zastupovanie v súdnom konaní, vrát. rozvodového konania
 • zastupovanie v konaní o osvojenie
 • vypracúvanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov v súvislosti s vyživovacou povinnosťou
 • právne poradenstvo vo veciach styku rodičov s deťmi
 • uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v rodinných veciach (manželstvo, rozvod, úprava práv  a povinností k maloletým)
 • právne poradenstvo pri uzatváraní manželstva